کتابچه

کتابچه ابزاری از جنس jQuery است که در سایت بایک! قرار دارد که بمنظور نمایش محتوا در قالب کتابچه ای پویا است.

شما می توانید مطالب خود را مانند یک کتاب نمایش دهید.همچنین توسط عمل کشیدن و رها کردن شما می توانید ترتیب صفحات و یا محنویات را براحتی تغییر دهید. همچنین از این کنترل می توان به عنوان یک گالری عکس استفاده کرد.

 

تغییر مکان آیتم ها فقط با کشیدن و رها کردن

 

تعداد زیادی تنظیمات برای شخصی سازی کتابچه شما

 

یک نمونه کتابچه طراحی شده

یک نمونه کتابچه طراحی شده

3

4